Bethabara NL

Voor Rust, Ruimte en Relatie

       De plaats Bethabara in Israël

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op al onze aankopen in de winkel en inschrijvingen voor seminars en retraites zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

1.1. Stichting Bethabara is ingeschreven bij de KVK in Rotterdam; 507.55.129.
1.2. De klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Stichting Bethabara een overeenkomst heeft afgesloten.
1.3. Onder ’Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID / UITVOERING

2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Stichting Bethabara zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Stichting Bethabara alleen bindend indien en voor zover deze door Stichting Bethabara uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Stichting Bethabara is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

ARTIKEL 3 – CHRISTELIJKE LEVENSBEGELEIDING

3.1 Bij het inschrijven voor een seminar en/of retraite is, die vanaf juni 2019 worden georganiseerd door Bethabara NL, tenzij door Stichting Bethabara per email is goedgekeurd, directe betaling via IDEAL verplicht als u de activiteit boekt via deze website.

3.2 Bij annulering van de inschrijving voor een seminar en/of retraite gelden de volgende regels:

  • Annulering meer dan 4 weken voor de aanvangsdatum: € 5,- administratiekosten
  • Annulering tot 2 weken voor de aanvangsdatum: € 30,- administratie- en voorbereidingskosten
  • Bij annulering minder dan 8 dagen voor de aanvangsdatum is de volledige prijs verschuldigd, tenzij met Stichting Bethabara anders is overeengekomen en door Stichting Bethabara schriftelijk (per email) is bevestigd.

 
3.3 Bij annulering voor een verblijf in ons huis voor een stille dag of voor zielzorg/begeleiding gelden de volgende regels:

  • Uw reservering is pas geldig als de volledige verblijfsprijs ten minste 14 dagen voor aanvang van uw verblijf is overgemaakt op onze bankrekening.
  • Bij annulering minder dan 8 dagen voor de aanvangsdatum of bij eerder vertrek is de volledige prijs verschuldigd, tenzij met Stichting Bethabara anders is overeengekomen en door Stichting Bethabara schriftelijk (per email) is bevestigd.
  • Indien u, zonder dat daarvoor vooraf schriftelijke afspraken zijn gemaakt, uw verblijf eerder dan het afgesproken tijdstip afbreekt, bestaat geen recht op restitutie van de al betaalde kosten.

ARTIKEL 4 – AANBIEDINGEN

4.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
4.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren heeft Stichting Bethabara het recht de prijzen hierover aan te passen.
4.3. Aanbiedingen van Stichting Bethabara zijn geldig voor de op de website aangegeven termijn.

ARTIKEL 5 – PRIJZEN

5.1. Alle prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief verzendkosten.
5.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
5.3. Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Deze tarieven worden tijdens de bestelprocedure en op de website duidelijk aan de klant medegedeeld.

ARTIKEL 6 – OVEREENKOMST / LEVERTIJD

6.1. De overeenkomst loopt vanaf het moment waarop de bestelling door Stichting Bethabara per e-mail aan de klant wordt bevestigd.
6.2. Zodra de betaling door Stichting Bethabara is ontvangen, stuurt Stichting Bethabara de bestelling zo spoedig mogelijk toe.
6.3. De klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Stichting Bethabara binnen 14 dagen te herroepen. De kosten voor het terugzenden van geleverde artikelen zijn voor rekening van de klant. De bedenktermijn van 14 dagen geldt niet voor klanten die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De bedenktermijn van 14 dagen geldt niet voor een inschrijving voor een seminar en/of retraite – daarvoor geldt het bepaalde in artikel 3.1.
6.4. Artikelen welke worden geretourneerd dienen compleet, onbeschadigd, ongebruikt te zijn.
6.5. Artikelen welke speciaal voor de klant besteld zijn of voor de klant op maat gemaakt zijn kunnen niet worden geretourneerd.
6.6. Stichting Bethabara is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het artikel ontstaat. We raden u aan om artikelen altijd ’verzekerd’ retour te zenden.
6.7. Indien artikelen niet voorradig zijn en een korte (binnen 14 dagen na ontvangst van de betaling) levertijd niet haalbaar is, dan neemt Stichting Bethabara contact met de klant op.
6.8. De levertijd zal maximaal 30 dagen bedragen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6.9. Indien de levertijd, onvoorzien, langer dan 30 dagen duurt, dan worden eventuele gedane betalingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen aan de klant terugbetaald. De mogelijkheid om bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn de met Stichting Bethabara gesloten overeenkomst te ontbinden geldt niet voor klanten die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
6.10. Zodra de te leveren artikelen op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze artikelen betreft, over op de klant.
6.11. Stichting Bethabara verwerkt de gegevens exact zoals opgegeven door de klant. Kosten ontstaan door het onjuist invoeren van gegevens zijn voor rekening van de klant. Stichting Bethabara is niet aansprakelijk voor het niet arriveren van de bestelling door fouten bij PostNL, een andere vervoerder of de klant. Voor de zekerheid raden we aan om te kiezen voor ‘verzekerd verzenden’.

ARTIKEL 7 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1. De bestelde goederen worden door Stichting Bethabara pas verstuurd op het moment dat de klant het volledige aankoopbedrag heeft betaald en dit bedrag op de bankrekening van Stichting Bethabara is bijgeschreven.

ARTIKEL 8 – BETALINGSVOORWAARDEN

8.1 Betaling door de klant vindt plaats op de in de bestelprocedure of elders op de website door Stichting Bethabara aangegeven wijze, onverminderd het bepaalde in artikel 7.3.
8.2 Voor alle bestelde artikelen geldt dat betaling voor levering dient te geschieden, conform het vermelde in artikel 6.1

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Stichting Bethabara aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
9.2. De totale aansprakelijkheid van Stichting Bethabara wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan de feitelijke waarde van de zending.
9.3. Aansprakelijkheid van Stichting Bethabara voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
9.4. Buiten de in artikel 8.2 genoemde gevallen rust op Stichting Bethabara geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
9.5. De aansprakelijkheid van Stichting Bethabara wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de klant Stichting Bethabara onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Stichting Bethabara ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Stichting Bethabara in staat is adequaat te reageren.
9.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk (binnen 30 dagen) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Stichting Bethabara meldt.
9.7. De klant vrijwaart Stichting Bethabara voor alle aanspraken van derden.

ARTIKEL 10 – OVERMACHT

10.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Stichting Bethabara door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Stichting Bethabara kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

ARTIKEL 11 – GARANTIE

11.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 12 (Reclame) en tenzij niet anders in de aanbieding is vermeld, gelden voor verkochte en geleverde artikelen met fabrieks- c.q. importeurs- of groothandelsgarantie slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen. Consument-klanten komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 – 7 Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.
11.2. Bij alle zaken waarvoor geen speciale garantie zoals in lid 1 vermeld bestaat, dient de klant bij Stichting Bethabara te reclameren op grond van artikel 13 (Reclame).

ARTIKEL 12 - PRIVACY

12.1. Stichting Bethabara bewaart persoonsgegevens:

  • van de klant die een inkoop doet in de online boekwinkel uitsluitend voor het maken van een verzendlabel.
  • voor deelnemers aan Seminars/Retraites geldt dat wij ons houden aan de daarvoor geldende wettelijke regels.
  • voor dossiers die worden opgemaakt ten behoeve van christelijke levensbegeleiding geldt dat het dossier uiterlijk 6 maanden na de laatste begeleidingssessie worden vernietigd, tenzij de cliënt schriftelijk verzoekt het dossier te bewaren.

 

12.2. Stichting Bethabara neemt daarbij de Wet bescherming persoonsgegevens in acht.

ARTIKEL 13 - RECLAME

13.1. Indien het afgeleverde artikel uit onze winkel niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant binnen een termijn van twee weken na ontdekking hiervan, Stichting Bethabara in kennis te stellen. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Stichting Bethabara.
13.2. Indien Stichting Bethabara de reclame gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante artikelen, gerepareerd, vervangen of vergoed.
13.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door de klant betaalde prijs over het artikel.
13.4. Reclame schort verplichtingen van de klant niet op.

ARTIKEL 14 - SLOTBEPALINGEN

14.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
14.2. Geschillen tussen de klant en Stichting Bethabara over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Stichting Bethabara te leveren of geleverde artikelen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
14.3. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

April 2021
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

ALPHA